Ulusal Ve Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü

TED Okullarında eğitim öğretim, Milli Eğitim Bakanlığı programlarının yanısıra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitlendirilmiş, onları yüksek öğretime ve geleceğe hazırlayan, çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik ulusal ve uluslararası programlar ile zenginleştirilmiştir.

TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı

Okul öncesinde, öğrencilerin bireyselliklerini, yeteneklerini, duygusal ve bilişsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlanması ve okul öncesi kademesinin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilen “TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır.

TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu

TED Okullarında, sunulan PDR hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak ve okul toplumunun ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması amacıyla MEB Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak geliştirilen “TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu” uygulanmaktadır. Program, demokratik ve bireyi merkeze alan bir PDR anlayışı oluşturulmasını ve önleyici, koruyucu, geliştirici PDR hizmetlerine aynı düzeyde önem verilmesini hedeflemektedir.


Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programı

TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” güncellenerek Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/05/2019 tarihli 10 sayılı karar ile onaylanmıştır. BİY Programı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 08.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.


Business and Technology Education Council (BTEC)

Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC (İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) programı 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Programı tamamlayan öğrenciler İngiltere’de doğrudan ön lisans programına kabul edilme olanağına sahiptir.


Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IBDP, dünyada 147 ülkede, 4.000’den fazla okulda uygulanmaktadır. 102 ülkedeki binden fazla üniversite, uluslararası bakalorya diplomasını kabul etmektedir.


Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (International GCSE)

Dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören ve öğrencinin etkin katılımını sağlayan öğrenme ortamına olanak veren Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı, öğrencilere bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazandırmaktadır.


Advanced Placement Programı (AP)

AP dünya çapında 116 ülkede yer alan 1.000’den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan global akademik bir programdır. AP sınavları, öğrencilerin 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya program içerisinde aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmasını sağlamaktadır.


TED - Kanada Öğrenci Değişim Programı

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.


TED Okulları K12 İngilizce Dersi Öğretim Programı

TED Okullarında, yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31/03/2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “TED Okulları K12 İngilizce Dersi Öğretim Programı” kullanılmaktadır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programında belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri referans alınarak geliştirilmiş olan program, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin olmanın yanısıra, küresel farkındalık, farklı görüş ve kişilere karşı anlayış sergileme, iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir.


TED Okulları Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı

TED öğretmenleri tarafından geliştirilen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/01/2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile onaylanan program, okul öncesinden 12. Sınıfa kadar öğrencilerin beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal, zihinsel ve duyuşsal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

Atatürk Köşesi

Ansolon